Foreningens arbejdsgrupper

Diskussioner der er relateret til Foreningen for Aseksuelle i Danmark.

Moderatorer: TarinSai80, Taramina, Haesselmaas

Besvar
Estrid
Inlägg: 521
Tilmeldt: tirs 17 jan 2017, 0:13

Foreningens arbejdsgrupper

Inlägg av Estrid »

Foreningens arbejdsgrupper

Foreningens bestyrelse står for selve driften og det administrative omkring foreningen, men meget af det ind- og udadrettede arbejde vil vi gerne lægge ud i arbejdsgrupper/udvalg, som er åbne for medlemmerne. Det giver en ramme for, at alle medlemmer kan deltage i foreningsarbejdet efter interesser, så vi bedre kan udnytte alle gode kræfter. Du kan yde et værdifuldt bidrag til foreningen og samtidig udvide dit CV, hvor foreningsarbejde vidner om at man engagerer sig og er villig til at yde en indsats. Somme tider får vi også adgang til kurser om fx fundraising, så man får mulighed for at udvikle sine kompetencer. Endelig giver udvalgene mulighed for, at foreningens arbejde og aktiviteter kan skaleres med foreningens vækst.

For hvert udvalg/arbejdsgruppe er der udpeget en tovholder, som står for det praktiske omkring arbejdsgruppen, indkaldelse af møder osv., samt en kontaktperson til bestyrelsen, som står for den formelle kontakt til bestyrelsen, omkring fx godkendelse af større opgaver og løbende afrapportering.

Herunder kan du se de arbejdsgrupper, der for øjeblikket findes, samt hvem der er tovholder, hvis du har spørgsmål eller gerne vil deltage i arbejdsgruppen

Pride-arbejdsgrupper
Debatudvalg
Arrangerer FADs debatter under Pride-ugen i København i august. Udvalget er især aktivt i periode januar-marts, hvor de foreslåede debatoplæg skal indsendes til Copenhagen Pride-arrangørerne, samt juni-august vedr. forberedelse og afholdelse af selve debatterne. Arbejdsopgaverne i udvalget består af: brainstorm ift. idéer til oplæg, idéudvikling, kontakte relevante samarbejdspartnere, finde deltagere og moderatorer til oplæggene, formulere beskrivelser af de enkelte oplæg, dialog med Priden, afklare rammer og indhold for de enkelte debatter med deltagere og oplægsholdere, samt markedsføring af debatterne via foreningens SoMe-platforme.

Tovholder: martin@aseksuelle.dk

Paradeudvalg
Koordinerer FADs deltagelse i de forskellige Pride-parader og står for en del af praktikken omkring deltagelsen. Især aktivt maj-august. Arbejdsopgaverne i udvalget består af: brainstorm ift. idéer til nye tiltag til paraderne, konkret udarbejdelse af nye tiltag (f.eks. udarbejdelse af ace-farvede vinger til nogle af paradedeltagerne), stå for tilmelding til de forskellige Prides, koordinering ift. frivillige, markedsføring af foreningens deltagelse i de forskellige Prides via foreningens SoMe-platforme og opsætning ift. banner og flag mm. på selve dagen for den enkelte parade.

Tovholder: martin@aseksuelle.dk

Copenhagen 2021-udvalg
Er kontaktpunkt for arrangørerne af Copenhagen2021 som forberedelse til WorldPride/EuroGames 2021. Samarbejder bl.a. med Copenhagen2021 om inddragelse af aseksualitet og aromantik i det større program for begivenheden.

Tovholder: martin@aseksuelle.dk

Øvrige grupper og udvalg
Arbejdsgruppe til understøttelse af sociale aktiviteter ("Socialt udvalg")
Har til opgave at kigge på, hvordan vi får aktiveret medlemmerne og miljøet bedre mhp. at få flere til at bidrage til afholdelse af sociale aktiviteter. Hvad kan vi gøre rent praktisk for at opmuntre folk og gøre det mere overskueligt og mindre skræmmende, og skal vi fx prøve at have lokale koordinatorer, som kan hjælpe med at være tovholdere uden for Københavnsområdet. Arbejdsgruppens opgave er altså IKKE at arrangere meetups, men at kigge på, hvordan vi får aktiveret medlemmerne (foreningens og miljøets) bredt, så vi bliver flere, der løfter i flok og bidrager aktivt til det sociale liv i foreningen og i det aseksuelle miljø.

Inden foreningen blev stiftet, var der en gruppe af aseksuelle på AVEN, som mødtes ca. en gang om måneden. Det var ikke organiseret, der var bare af og til nogen, der slog noget op, og så mødte andre op. Den tradition skal vi have genskabt. Der er sikkert mange, der synes, det ville være nemt og praktisk, hvis FAD arrangerede meetups, for så slap de jo selv. Men det er ikke realistisk - det ville være en stor arbejdsbyrde allerede i dag med knap 50 medlemmer, og det bliver fuldstændig uoverskueligt den dag, vi har 500 eller 5000 medlemmer. Det er ikke realistisk, at bestyrelsen skal have ansvar for det, og det er ikke realistisk at få frivillige til at stå for det, for der er meget få, der synes, det er decideret sjovt at arrangere meetups.

Fordi gruppens arbejde er målrettet hele miljøet og ikke begrænset til foreningen, er arbejdsgruppen også åben for alle, ikke kun foreningens medlemmer.

Tovholder: hanne@aseksuelle.dk


Oplysningsudvalg
Foreningen har som en del af sit formål at udbrede samfundets kendskab til aseksualitet. Blandt midlerne til at nå dette mål er udarbejdelse og udbredelse af informationsmateriale om aseksualitet, samt samarbejde med andre organisationer med lignende formål.

Oplysningsudvalget har ansvar for at:
1. sørge for at foreningen har materiale om aseksualitet
2. udføre outreach-arbejde bl.a. med formålet at udbrede ovenstående materiale
3. planlægge foreningens årlige markeringer af hhv. Ace Week (tidl. Asexual Awareness Week) og Aromantic Spectrum Awareness Week (ASAW)
4. bidrage til foreningens parathed til at reagere på pressehenvendelser
Da bestyrelsen er ansvarlige for foreningen over for generalforsamlingen, skal bestyrelsen også kunne stå inde for det materiale, der bliver udarbejdet/distribueret. Hvordan dette skal koordineres i praksis, skal vi have arbejdet os frem til, men vi regner med, at det ikke bliver noget stort problem.

Arbejdsgruppen kan i udfyldelsen af sine ansvarsområder søge inspiration i nedenstående idékatalog. Kataloget indeholder nogle eksisterende projekter, der dækker nogle af de nævnte ansvarsområder, men udvalget har også mulighed for at nedlægge disse projekter og gå nye veje. Kataloget byder derudover på forslag, som ikke er direkte koblet til de nævnte ansvarsområder, men ligger inden for udvalgets arbejdsområde.

Forslag til opgaver:
a. Kontakte og holde møder med organisationer, der laver undervisningsmateriale o.l. med det formål at få A'et inkluderet i deres arbejde (eksisterende projekt)
b. Kontakte psykologer, sexologer m.fl. og tilbyde vores kompetencer og materialer (eksisterende projekt)
c. Lave opsøgende arbejde for at få flere deltagere til foreningens henvendelsesregister (eksisterende projekt)
d. Revidere foreningens nuværende flyer, eller udarbejde og producere andet materiale, f.eks. en brochure, plakater, roll-ups eller t-shirts
e. Skrive debatindlæg og prøve at få disse publiceret i et (nyheds)medie
f. Kontakte øvrige LGBT+-organisationer op til AAW/ASAW, gerne med udkast til tekst og grafik, de kan bruge på deres platforme
g. Kritisk gennemlæse andre organisationers materiale om aseksualitet (fx på hjemmesider) og kontakte dem med forbedringsforslag, hvor det er relevant
h. Reagere på unøjagtige omtaler af aseksualitet i medierne og kontakte afsender, så de er bedre klædt på næste gang (evt. bede om rettelse/præcisering, hvis nødvendigt)
i. Undersøge om der er inklusion af A'et i pædagoguddannelsens obligatoriske fag om køn, seksualitet og mangfoldighed
j. Undersøge om der i opkvalificeringen af frivillige i Aura er inddraget noget om A'et
k. Tilbyde foreningens foredrag om aseksualitet til Ungdomstelefonens rådgivere, Café Aura (flere steder i landet), LGBT-huset i Aarhus m.fl.
l. Om muligt deltage i Ungdommens Folkemøde i september – eller sørge for materiale hvis vi ikke har mulighed for at være fysisk til stede
Udvalget organiserer selv sit arbejde og udpeger en sekretær, der er ansvarlig for indkaldelse til møder. Derudover udpeger bestyrelsen en kontaktperson, som er et bestyrelsesmedlem, der sidder i udvalget og er forbindelsesled til bestyrelsen.
Bestyrelsen opfordrer udvalget til at bruge forum til diskussioner og informationsdeling, så historik bevares til fremtidigt brug i foreningen.

Tovholder: astrid@aseksuelle.dk


Foredragsholderregister
Foreningen bliver somme tider inviteret (eller inviterer sig selv) til at holde foredrag om aseksualitet. Vi har fx tidligere holdt foredrag for Dansk Selskab for Klinisk Sexologi, Aids-linjen, på Krogerup Højskole og til Malmö Pride. Vi har nogle relativt veldefinerede rammer (og slideshows) for de foredrag, vi holder, men de bliver tilpasset til det enkelt arrangement. Hvis du har lyst til at være med til at holde foredrag, så kontakt bestyrelsen og lad os tage en snak. Mange oplæg holdes af to eller flere, og når du skal holde foredrag første gang, vil det typisk være sammen med en af de "faste" - eller måske starter du med at overvære et foredrag som tilhører.

Tovholder: astrid@aseksuelle.dk


Henvendelsesregister
Foreningen får løbende henvendelser fra journalister, der er fx interesserede i at tale med aseksuelle som case stories til deres artikler. Vi vil rigtig gerne kunne "levere" en case-person, når vi får disse henvendelser, fordi det er en god måde at skabe synlighed om aseksualitet. Men det skal ikke være den samme person, der stiller op hver gang - dels fordi der er mange forskellige historier om at være aseksuel, dels fordi den person nok også bliver lidt træt i længden.

Henvendelsesregistret har derfor til formål at hjælpe foreningen med at kunne reagere på pressehenvendelser og desuden at øge chancen for, at journalisterne kan finde en case, når de søger en. Registret er todelt: Dels er der en liste med personer, der kan stille op ved akutte forespørgsler, fx deltagelse i en nyhedsudsendelse samme aften, dels er der en liste med personer, der ønsker at stille op som cases med en mere langsigtet frist. Ved akutte forespørgsler sender foreningen forespørgslen direkte videre til listen, og enhver kan selv vurdere, om man har lyst til at tage kontakt til den pågældende journalist. Ved mere langfristede forespørgsler sendes forespørgslen videre til listen, men her er det foreningen, som herefter koordinerer og skaber kontakten til journalisten. Denne praksis sigter på at få bredt kontaktfladen ud og give flere en chance for at medvirke.

Tovholder: martin@aseksuelle.dk
Foreningen for Aseksuelle i Danmark
Facebook: https://www.facebook.com/aseksuelle/
Web: http://aseksuelle.dk/
Tumblr: https://aseksuelledk.tumblr.com/

Bliv medlem af foreningen:

http://aseksuelle.dk/foreningen/bliv-medlem/

Besvar